Algemene Voorwaarden

Priek schmink & body art

Priek schmink & body art, hierna te noemen “Priek”, is een eenmanszaak waarin voor rekening en risico van Carla Venekamp schmink en body art worden uitgeoefend.

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle dienstverlening door Priek.

Op de overeenkomsten gesloten met Priek is het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen tussen opdrachtgever en Priek worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Alkmaar dan wel bij opheffing van deze standplaats de rechter te Haarlem of de betreffende zittingsplaats in Noord-Holland.

Locatie en werkomstandigheden

Priek schminkt het liefst binnen, op een rustige plek. In het geval dat de locatie en/of werkomstandigheden niet naar behoren zijn, behoudt Priek zich het recht voor de werkzaamheden direct te staken. Opdrachtgever is evengoed het overeengekomen bedrag verschuldigd.

Indien er op een buitenlocatie wordt geschminkt, dient de opdrachtgever te zorgen voor adequate beschutting tegen de weersomstandigheden (zon, regen, hagel, wind). Indien de weersomstandigheden zich niet lenen om buiten te schminken, en er geen alternatieve locatie beschikbaar is, behoudt Priek zich het recht voor de werkzaamheden te staken. Opdrachtgever is evengoed het overeengekomen bedrag verschuldigd.

Op de werkplek is voldoende licht, de mogelijkheid tot het verversen van water en een tafel met twee stoelen.

Priek behoudt zich, uit hygiënische overwegingen, het recht voor om mensen met een gevoelige huid of besmettelijke ziektes zoals koortslip, waterpokken, krentenbaard o.i.d. niet te schminken.

Priek komt ruim voor de afgesproken tijd om de schminkspullen klaar te zetten.

Na iedere twee uur dat geschminkt wordt, wordt een kwartier pauze ingelast. Als de eindtijd in zicht komt en er is nog een wachtrij, dan bepaalt Priek welk kind het laatste kind is dat zal worden geschminkt.

Toezicht tijdens het schminken

Priek is ingehuurd om te schminken. Tijdens het schminken is de aandacht nodig voor de schminkactiviteiten en het kind dat wordt geschminkt. De ouders en/of een volwassen persoon die is aangesteld door de opdrachtgever, zijn verantwoordelijk voor de kinderen in en rondom de schminklocatie. Priek is niet aansprakelijk voor de kinderen op de locatie.

Aansprakelijkheid

Priek is niet aansprakelijk voor enige allergische reacties en/of letsel. Evenmin is Priek aansprakelijk voor schade aan goederen ten gevolge van de aangebrachte schmink of gebruikte producten. De door Priek gebruikte materialen zijn professioneel en huidvriendelijk. De materialen zijn schoon en worden na afloop gereinigd met antibacteriële zeep en alcohol (97%). Gebruikmaking van de diensten van Priek geschiedt volledig voor eigen risico.

Foto’s op social media, website en copyright

Indien Priek een foto maakt van een kind of volwassene, zal er altijd om toestemming worden gevraagd voor het maken van de foto en voor het eventuele plaatsen daarvan op de eigen website of social media d.m.v. een toestemmingsformulier. Het staat de ouders of de geschminkte persoon vrij om de foto’s op te vragen voor eigen gebruik. Deze zullen z.s.m. worden toegestuurd via email.

Foto’s, teksten, of ander materiaal dat op de website van Priek staat, mogen niet zonder toestemming van Priek worden gebruikt door derden.

Opdrachtgevers mogen alleen foto’s van Priek gebruiken ter promotie van de schminkactiviteiten van Priek tijdens hun evenement. Deze zullen op verzoek worden geleverd.

Betaling

Bedrijven: uiterlijk 14 dagen voor aanvang van de opdracht dient 50% van het verschuldigde bedrag te zijn bijgeschreven op de bankrekening van C. Venekamp. Het resterende bedrag dient een dag voor de opdracht te zijn voldaan, tenzij anders vermeld op de offerte of factuur.

Particulieren: Het verschuldigde bedrag wordt direct na afloop van de werkzaamheden en voor vertrek contant betaald aan Priek.

Annulering

Bij annulering:

  • vier weken voor de geboekte datum is de annulering kosteloos;
  • vanaf twee weken tot 24 uur voor de geboekte datum is 75% van het factuurbedrag verschuldigd;
  • minder dan 24 uur voor de geboekte datum is 100% van het factuurbedrag verschuldigd.

Priek behoudt zich het recht voor om een opdracht te annuleren in geval van overmacht of onvoorziene omstandigheden zoals bijv. ziekte of overlijden van een familielid of agressie tijdens een opdracht.

Algemene voorwaarden van de opdrachtgever

De algemene voorwaarden van Priek prevaleren boven de algemene voorwaarden van de opdrachtgever.